Warunki przejścia na emeryturę w wieku 60 lat. Co warto wiedzieć?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Warunki przejścia na emeryturę w wieku 60 lat. Co warto wiedzieć?

Pracownik po ukończeniu wieku emerytalnego może zdecydować się na rozwiązanie stosunku pracy. Wówczas będzie przysługiwać mu emerytura, czyli comiesięczne świadczenia wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mogą wnioskować o wcześniejszą emeryturę.

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet, a dla mężczyzn – 65 lat. Osiągnięcie wieku emerytalnego jest podstawowym warunkiem uprawniającym do złożenia wniosku o emeryturę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, konieczne jest jednak jeszcze udokumentowanie odpowiedniego stażu pracy. Dla kobiet wynosi on 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Do stażu pracy zalicza się zarówno okres składkowy, jak i nieskładkowy, a więc: 

 • okres przepracowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • czas pobierania zasiłku chorobowego, powypadkowego i rehabilitacyjnego,
 • czas spędzony na służbie wojskowej, urlopie macierzyńskim i wychowawczym,
 • liczba dni wykorzystanych w ramach bezpłatnego urlopu.

Warto także wiedzieć, że jeżeli uzyskaliśmy dyplom ukończenia uczelni wyższej (niezależnie od uzyskanego tytułu), to do stażu pracy możemy doliczyć 8 lat.

Warunki przejścia na wcześniejszą emeryturę

Polskie prawo zakłada możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Na szybsze otrzymywanie świadczeń mogą obecnie liczyć osoby urodzone w latach 1949–1968, które pracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jednocześnie powinny one spełnić następujące warunki:

 • osiągnąć wiek emerytalny,
 • udokumentować okresy składkowe i nieskładkowe,
 • udokumentować staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • złożyć wniosek o przekazanie środków z OFE do budżetu państwa bądź zrezygnować z OFE.

Co ważne, aby otrzymywać wcześniejszą emeryturę, należy również wykazać, że przepracowało się minimum 15 lat do osiągnięcia 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 lat (w przypadku mężczyzn).

Przyjrzyjmy się, jakim pracom i stanowiskom przysługuje określenie „szczególnych warunków i szczególnego charakteru”.

Za osoby pracujące w szczególnych warunkach uważa się pracowników zatrudnionych w:

 • górnictwie i energetyce,
 • hutnictwie,
 • hutnictwie i przemyśle metalowym,
 • przemyśle poligraficznym,
 • przemyśle drzewnym i papierniczym,
 • transporcie i łączności,
 • portach morskich,
 • rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,
 • w zakładach chemicznych,
 • w służbie zdrowia i opiece społecznej,
 • przy przetwórstwie azbestu, produkcji ołowiu i kadmu.

Z kolei osoby zatrudnione w szczególnym charakterze to:

 • osoby wykonujące działalność twórczą lub artystyczną,
 • dziennikarze objęci układem zbiorowym pracy dziennikarzy,
 • pracownicy organów kontroli państwowej i administracji celnej,
 • nauczyciele wychowawcy lub inni pracownicy pedagogiczni wymienieni w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela,
 • żołnierze zawodowi,
 • funkcjonariusze Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR-u, Służby Celnej, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej,
 • pracownicy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Aby obliczyć wysokość świadczenia emerytalnego, należy podzielić podstawę obliczenia emerytury (uzbierany kapitał) przez średnie dalsze trwanie życia. Natomiast na wysokość emerytury składa się:

 • zwaloryzowany kapitał początkowy,
 • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne,
 • zwaloryzowane składki znajdujące się na subkoncie w ZUS (w przypadku członków OFE).

zdj. główne: sabinevanerp/pixabay.com

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

 • Marietta Bucholc 08.09.2022

  Bardzo ważny i wyczerpujący post – przez zagmatwanie z papierologią w kraju, warto mieć go gdzieś zapisane.